Vedtægter

No votes yet.
Please wait...

Vedtægter for Brede-Aa Lystfiskerforening

§1 Foreningens navn:

 1. Brede-Aa Lystfiskerforening.  (I daglig tale ”Brede-Aa”)
 2. Foreningen er stiftet i 1953 som sammenslutning af hhv. Skærbæk, Bredebro og Løgumkloster fiskeriforeninger.
 3. Foreningen har hjemsted i Tønder Kommune.

§2 Foreningens formål:

 1. Det er Brede-Aa Lystfiskerforenings formål, at skabe de bedste muligheder for medlemmer af foreningen, til at kunne dyrke lystfiskerriet i Brede-Aa. Og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, samt arbejdet med unge i junior afdelingen, at udbrede kendskabet til lystfiskeri og naturen langs Brede-Aa.

§3 Foreningens medlemmer:

 1. Som medlem kan optages enhver, der respekterer foreningens love og bestemmelser.
 2. Sidste frist for betaling af medlemskontingentet, er den af bestyrelsen til en hver tid fastsatte sidste betalingsdato jævnfør tilsendte kontingentopkrævning.
 3. Er medlemskontingentet ikke betalt rettidigt, betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.
 4. Ansøgning om medlemskab af foreningen kan ske til foreningens bestyrelsesmedlemmer.
 5. Ret til fiskeri i foreningens fiskevande har alle, der har et gyldigt fiskekort..
 6. Aktive medlemmer har adgang til foreningens fiskevend, passive medlemmer alene til klubhus aktiviteter.
 7. Alle fiskende er pligtige til at lade sig kontrollere af personer, der legitimerer sig med medlemskort.
 8. Ethvert medlem kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen med omgående virkning, uden krav om tilbagebetaling af medlemskontingent. Fortsat udelukkelse, skal dog godkendes på førstkommende generalforsamling.
 9. Intet medlem af “Brede-Aa Lystfiskerforening” må til egen fordel eje/leje fiskevand, hvori foreningen har interesse.
 10. Medlemmer har pligt til at overholde foreningens love og bestemmelser.
 11. Er en lystfisker ved kontrol ikke i besiddelse af gyldigt fiskekort og kan vedkommende ikke dokumentere, at man har et gyldigt fiskekort, pålægger det vedkommende at betale den dobbelte takst af et dagkorts værdi.
 12. Junior medlemmer indgår i juniorafdelingen, juniorer er medlemmer der er fyldt 12 år, men ikke 18 ved ny medlemsperiode.

§4 Foreningens regnskab og økonomi:

 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.
 2. Foreningens pengemidler indestår på bankkonti i lokalforankrede pengeinstitutter.
 3. Foreningens indtægter hviler hovedsagelig på medlemskontingenter og salg af dagkort.
 4. Medlemskontingentet og priser på dagkort fastsættes af bestyrelsen.

§5 Foreningens hæftelser:

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken foreningen alene hæfter med dens formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter dog personligt for det tilskud, som er modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsomt.

§6 Tegning af foreningen:

 1. I forhold til årsregnskabet og tilskud fra offentlige myndigheder tegnes foreningen ved den samlede bestyrelse og hele bestyrelsen underskriver årsregnskabet.
 2. I forhold vedr. pengeinstitutter og kreditorer i almindelighed tegnes foreningen ved forretningsudvalget.
 3. Ved ansøgninger og forpligtende kommunikation med offentlig myndighed tegnes foreningen ved én af følgende funktions personer. Foreningens formand, næstformand, sekretær eller kasserer.

§7 Foreningens bestyrelse:

 1. Foreningens bestyrelse består af 9 medlemmer.
 2. Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 3. år.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv, følgende 4 funktioner skal udpeges formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 4. Foreningens forretningsudvalg består af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 5. Når 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker afholdt bestyrelsesmøde, skal formanden indkalde hertil.

§8 Foreningens generalforsamling:

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Generalforsamlingen afholdes i foreningens klubhus.
 3. Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage forud ved bekendtgørelse i foreningens klubblad eller ved direkte henvendelse til foreningens medlemmer og kan eventuelt også bekendtgøres i den lokale presse.
 4. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 28. februar. Indvarslingen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden.:1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Udvalgsberetninger 4. Kassereren aflægger regnskab 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 7. Valg af revisor og revisor suppleant 8. Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 9. Eventuelt.
 5. Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden samt begrundelse for indvarslingen.
 6. Følgende kan gennem bestyrelsen indvarsle til ekstraordinær generalforsamling.:
  1. Bestyrelsen.
  2. Mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.
  3. Mindst 1/3 af foreningens medlemmer.
 7. En lovlig indvarslet generelforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
 8. Til almindelig vedtagelse, kræves almindelig stemmeflertal.
 9. Forslag om ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor det har været opført som et punkt på dagsorden, og kræver 3/5 af de afgivne stemmer er for forslaget
 10. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.
 11. Alle afstemninger skal ske skriftligt, såfremt 1 medlem ønsker det.
 12. Valgbar er kun fremmødte medlemmer og medlemmer, der på forhånd har givet skriftligt tilsagn om at lade sig opstille til valg.

§9 Foreningens opløsning:

 1. Foreningens opløsning kan kun ske efter vedtagelse først på en ordinær generalforsamling og dernæst efter ca. 3 ugers forløb på en ekstraordinær generalforsamling.
 2. På begge i punkt 1. nævnte generalforsamlinger kræves vedtagelse fra mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
 3. Ved opløsning skal foreningens ejendele og midler bruges til fiskeriets fremme i Danmark.
 4. Der nedsættes et udvalg på 3 medlemmer til at foretage afviklingen.

 Godkendt på generalforsamlingen, den 28. februar 2011  / Bestyrelsen